Plan liječenja proširenih vena treba „iskrojiti“ za svakog pacijenta posebno.
Metoda liječenje ovisi o venskoj patologiji koja je u podlozi. Ukoliko se radi samo o lokaliziranim proširenjima (konvolutima) bez doplerskih znakova insuficijencije magistralnih ili perforantnih vena tada u obzir dolazi sklerozacija pjenom ili uklanjanje proširenih vena (flebektomija). Situacija je složenija ukoliko postoji i insuficijencija navedenih vena. U tom slučaju potrebno je riješiti i insuficijenciju, što najčešće znači radiofrekventnu ablaciju natkoljeničnog segmenta vene safene magne (magistralna površinska vena koja se proteže od gležnja do prepone), uz dodatnu sklerozaciju ili flebektomiju preostalih venskih konvoluta.

Ponekad, da bi se postigao optimalan rezultat liječenja, potrebno je kombinirati različite operativne (klasične i endoluminalne) tehnike. Zbog toga, operater mora biti kompetentan liječiti proširene vene kako endovenskim tako i klasičnim kirurškim metodama. Budući da svaki medicinski zahvat, pa tako i operacija vena nosi potencijalne komplikacije, izuzetno je bitno da je onaj tko se bavi operacijama vena u stanju prepoznati i liječiti eventualne komplikacije, a to su prije svih vaskularni kirurzi. Oni su educirani da mogu sagledati problem proširenih vena sa svih aspekata te pružiti optimalno liječenje proširenih vena svim metodama kojima raspolaže suvremena medicina odnosno suvremena vaskularna kirurgija.

Svaka od navedenih metoda ima svoje specifičnosti i pacijent treba biti upoznat sa svakom od metoda. Uzimajući u obzir medicinske indikacije ali isto tako i želje pacijenta može se doći do optimalne metode liječenja proširenih vena za svakog pacijenta.

Liječenje proširenih vena kao i svako liječenje zahtijeva individualni pristup. Danas je dostupno više metoda koje su svaka za sebe specifična i potrebno je široko znanje da bi se svakom pacijentu predložio odgovarajući tretman.
Za svaku metodu je potrebno poznavati prednosti i nedostatke te iste znati primjeniti na pacijentu. Ljudi često svoje stanje uspoređuju sa stanjem drugih osoba i prema tome se vežu za određeni tretman, no svatko od nas je osoba za sebe pa se prema tome i kreira određeni tretman.
Zbog toga u našoj poliklinici pruamo sve trenutno dostupne metode, a o stanju samog pacijenta ovisi odabir metode.
Sva zahvate radi vaskularni kirurg, dakle specijalist koji se bavi isključivo bolestima i zahvatima na krvnim žilama.